Regulamin sklepu internetowego Voigt

§ 1.
Definicje
 

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient - (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, na zasadach określonych w Regulaminie, składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczba Towarów.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.voigt.pl.

Promocja Wiązana - limitowana czasowo i przedmiotowo akcja Sprzedawcy polegająca na udzieleniu rabatu na określone Towary pod określonymi warunkami (np. przy zakupie trzech Towarów określonego rodzaju.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin Świadczenia Usługi - niniejszy Regulamin.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sprzedawca, Usługodawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VOIGT” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, pod adresem: 41 – 813 Zabrze, ul. Jordana 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093897, NIP 6260004736, REGON 271176559, o kapitale zakładowym w wysokości 1.501.464,00 PLN.

Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Użytkownik - (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, na zasadach określonych w Regulaminie, korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zawierania w jego ramach Umów Sprzedaży Towarów.
2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę, który jednocześnie jest administratorem serwisu internetowego wykorzystywanego do prowadzenia Sklepu. 

3. Działalność Sklepu polega na sprzedaży Towarów, w szczególności środków czystości, chemii gospodarczej, profesjonalnych środków czystości oraz akcesoriów do sprzątania. Informacje o każdym Towarze, jego składzie, gramaturze, wyglądzie oraz pozostałych właściwościach znajdują się na właściwej podstronie Sklepu.

4. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na Witrynie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
6. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. 

8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia Umowy sprzedaży zawartej przez osobę poniżej 18 roku życia albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 18 § 3 Kodeksu Cywilnego.

§ 3.
Kontakt ze Sklepem

Dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VOIGT” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, adres: 41-813 Zabrze, ul. Jordana 90, adres e-mail: kontakt.sklep@voigt.pl, numer telefonu:
+48 32 272 25 73.

§ 4.
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 

1. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a. wyświetlanie zawartości Sklepu,

b. rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie,

c. logowanie Użytkownika do Konta,

d. zarządzanie ustawieniami Konta,

e. modyfikowanie danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Konta,

f. sortowanie Towarów według możliwych do wyboru kryteriów,

g. dodawanie Towarów do Koszyka zakupowego,

h. składanie Zamówienia,

i. przeglądanie historii Zamówień.

2. Powyższe Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Sklepie nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi świadczonej drogą elektroniczną udostępnionej w Sklepie, tj.:

a. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Sklepu - w momencie wejścia na stronę internetową Sklepu,

b. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja i/lub logowanie do Konta – po zarejestrowaniu i/lub zalogowaniu do Konta Użytkownika w Sklepie,

c. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika – w momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk zamieszczony na stronie internetowej Sklepu lub w momencie wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a. opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu, lub 

b. usunięcia Konta, lub 

c. rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wypowiadając ją. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie zawierające wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt.sklep@voigt.pl. W takim przypadku Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 5.
Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie ze Sklepu i świadczonych w jego ramach usług, o których mowa w § 4 ust. 1, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a. dostęp do stanowiska komputerowego, urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego, tabletu) lub innego urządzenia końcowego z zainstalowanym systemem operacyjnym,

b. dostęp do Internetu, 

c. dostęp do przeglądarki internetowej Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych, obsługujących CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tę technologię frameworków), pliki cookies.

2. Sklep wraz z dostępnymi w jego ramach Usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym (lub urządzeniem końcowym) oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. modyfikacji Sklepu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i jego funkcjonalności,

b. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Sklepu. Usługodawca informuje Użytkowników o tych przerwach, zamieszczając na stronie internetowej Sklepu stosowny komunikat nie później niż na 24 godziny przed planowaną przerwą. Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę nie później niż na 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Sklepie.
5. W przypadkach  szczególnych,  mających  wpływ  na  bezpieczeństwo  lub  stabilność Sklepu, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

6. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Użytkownika na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

§ 6.
Obowiązki Użytkownika
 

1. Podczas korzystania ze Sklepu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy ten: 

a. podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Usługodawcy,

d. wykorzystuje Usługi świadczone drogą elektroniczną niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z ust. 1 niniejszego Paragrafu. 

§ 7.
Informacje o cenie

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala – rozsądnie oceniając – na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.

§ 8.
Konto Użytkownika w Sklepie

1. Rejestracja Konta przez Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, może natomiast być niezbędna do korzystania z innych Usług świadczonych drogą elektroniczną (np. przeglądania historii Zamówień).

2. Użytkownik może zarejestrować Konto po prawidłowym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu. W ramach rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest do: (i) podania adresu e-mail, (ii) ustawienia hasła do logowania do Konta, (iii) akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru, (iv) przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk, (v) aktywowania Konta poprzez kliknięcie w link (lub jego skopiowanie do okna przeglądarki internetowej) przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

3. Logowanie Użytkownika do Konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji Konta. 

4. Logowanie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza logowania dostępnego na stronie Sklepu.

5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy korespondencyjne podane w § 3 Regulaminu.

§ 9.
Zawarcie Umowy Sprzedaży
 

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.voigt.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na kolejnych stronach Sklepu.

2. Wybór zamawianego przez Klienta Towaru jest dokonywany poprzez jego dodanie do Koszyka.

3. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące: 

a. przedmiotu Zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. kosztów i czasu dostawy,

f. łącznej cenie zamówionych Towarów i kosztów dostawy,

g. miejsca na wprowadzenie danych Klienta.

4. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest: (i) dokonanie akceptacji Regulaminu oraz

Polityki prywatności i cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru, (ii) podanie danych osobowych i adresowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz (iii) naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

5. Dokonanie czynności, o których mowa w punkcie powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.

6. W trakcie składania Zamówienia oraz modyfikacji Towarów znajdujących się w Koszyku – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych danych w trakcie składania Zamówienia.

8. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem oraz pomyślnie przeprowadzonym procesem płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, takich jak: dane Klienta, adres dostawy, oznaczenie Towaru oraz łączna cena zakupu wraz z kosztami dostawy. Ponadto w wiadomości znajduje się informacja o konsumenckim prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w Paragrafie 12 Regulaminu, a także link do Regulaminu Sklepu.

10. Klient ma możliwość uzyskania dostępu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz skopiować jego treść i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem. 

§ 10.
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 

1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym do punktów odbioru przesyłek. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru.

2. Dostawa Towaru realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Kupującemu w zakładce „Czas i koszty dostawy” na stronie internetowej Sklepu oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Termin realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, przez co rozumie się przygotowanie i przekazanie przesyłki obejmującej zamówiony Towar operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, lub przygotowanie Towaru do wydania w wypadku odbioru osobistego, wynosi 2-3 dni robocze. 

5. Termin realizacji dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1-5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przesyłki obejmującej zamówiony Towar operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej..

6. Ceny Towarów podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

7. Dostępne aktualnie sposoby płatności są wskazywane Klientowi w zakładce „Formy płatności” na stronie internetowej Sklepu oraz w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

a. Płatności BLIK, 

b. karta płatnicza, 

c. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 11.
Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 9 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (złożenia Zamówienia) - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

4. Realizacja Zamówienia nastąpi w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia, biegnie od dnia wykonania prawidłowej płatności za Towar na rzecz Sprzedawcy. 

§ 12.
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży 

1. Jeśli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument objął w posiadanie Towar lub w którym osoba trzecia – inna niż przewoźnik – i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, wybierając jeden z poniższych sposobów:

a. pocztą tradycyjną na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VOIGT” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 41 – 813 Zabrze, ul. Jordana 90,

b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: zwroty.sklep@voigt.pl.

4. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może również odstąpić od Umowy Sprzedaży, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub załącznik do Ustawy o prawach konsumenta.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wysłał na adres poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Paragrafu, informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku zakupu Towarów stanowiących rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu Towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta.  

§ 13
Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności za zakupiony towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwrócony towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.

3. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności za Towar przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsument w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VOIGT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 41 – 813 Zabrze, ul. Jordana 90, z dopiskiem "ZWROT": podając "NUMER ZAMÓWIENIA"; niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę  o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. W przypadku Promocji Wiązanej, odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić tylko w odniesieniu do wszystkich towarów związanych z tą promocją.

§ 14
Niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z Umową na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

3. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument jest uprawniony do składania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów.

4. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanych Towarów na podstawie Kodeksu Cywilnego jest wyłączona. 

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia Sprzedawcy, na papierze lub innym trwałym nośniku (w tym w drodze elektronicznej). W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona w całości. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia praw do jakiego doszło. Reklamacje powinny być składane na adres poczty elektronicznej: reklamacje.sklep@voigt.pl

6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Konsument-Przedsiębiorca jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawca uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Konsument-Przedsiębiorcę o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca go nabył.

8. W przypadku wymiany lub naprawy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć Towar do siedziby Sprzedawcy lub przesłać Towar na adres Sprzedawcy, w celu oceny stwierdzonej wady. Koszty wymiany lub naprawy Towaru, w tym w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

9. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy Towar na swój koszt.

10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 6 powyżej,

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 6 powyżej,

c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

d. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej,

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy wada nie jest istotna.

12. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych wadliwych Towarów.

13. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

14. Sprzedawca dokona zwrotu ceny za Towar przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

15. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niezgodności Towaru z Umową, o których Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wiedział i zaakceptował przy zakupie Towaru.

16. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może wykonać powyższe uprawnienia, jeżeli wada ujawni się w terminie 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy. 

17. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 12.

18. Sprzedawca informuje Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę o przysługującym mu prawie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

19. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Dodatkowe informacje odnośnie do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 15
Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w szczególności dotyczącej nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika. 
3. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail: reklamacje.sklep@voigt.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą świadczoną drogą elektroniczną.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację dotyczącą Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu w terminie nie dłuższym niż 14 dni (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona w całości.

5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wniósł reklamację, chyba, że Użytkownik zażąda innej dostępnej formy. 

§ 16.
Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
a. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone,

b. w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad ich świadczenia,

c. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://sklep.voigt.pl/regulamin, widocznej przez okres co najmniej 14 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt.sklep@voigt.pl. 

§ 17.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Sklepie, w tym będących składnikiem usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z tych treści wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z ww. treści, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem, są zabronione.

2. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, w szczególności:

a) dostępu osoby nieuprawnionej do informacji dostępnych w Koncie Użytkownika,

b) możliwości wyłudzenia informacji poprzez:

i. phishing, polegający na podszywaniu się pod godną zaufania instytucję lub osobę w celu wyłudzenia informacji poufnych albo nakłonienia do określonych działań,

ii. vishing, polegający na pozyskaniu poufnej informacji z wykorzystaniem telefonu,

c) wykorzystaniu programu komputerowego w celu przechwytywania i analizowania przepływu danych w sieci, 

d) ryzyku działania złośliwego oprogramowania, takiego jak np. wirusy, robaki lub konie trojańskie,

e) naruszenia poufności danych osobowych.

3. Stosownie do art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że na stronie internetowej Sklepu stosuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies zamieszczone są w Polityce Prywatności (https://sklep.voigt.pl/polityka-prywatnosci). 

4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia Regulaminu wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały szczegółowo określone w Polityce prywatności, której akceptacja jest wymagana na odpowiednim etapie przed złożeniem Zamówienia.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2023 r.

 

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od umowy - plik PDF